Regulamin spotkań

Regulamin spotkań organizowanych przez Koło Miłośników Metra

Poniższy regulamin dotyczy organizowanych przez KMM wycieczek terenowych, tj. do eksploatowanych (gospodarzem jest Metro Warszawskie) i budowanych (gospodarzem jest wykonawca) obiektów warszawskiego metra. Wszystkie osoby uczestniczące w tego rodzaju spotkaniach zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych przez gospodarza oraz poniższego regulaminu.
Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie spotkań bez informowania członków o tym fakcie. W czasie danej wycieczki obowiązuje regulamin dostępny na tej stronie i aktualny w chwili rozpoczęcia zwiedzania. Ostatnia aktualizacja regulaminu miała miejsce 19 stycznia 2018 o godz. 19:00.


1. Każdy członek i sympatyk KMM ma prawo uczestniczyć w wycieczkach przez nie organizowanych.

2. W wycieczce mogą brać udział tylko osoby, które wypełniły wcześniej odpowiedni formularz zgłoszeniowy, a następnie otrzymały mailowo potwierdzenie zapisu. Zarząd ma jednak prawo wykluczyć z listy uczestników osoby, które w przeszłości deklarowały udział,  po czym nie stawiały się na spotkaniach Koła.

3. Aby zapisać się na spotkanie KMM, należy zaakceptować klauzulę o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższej informacji na potrzeby funkcjonowania Koła Miłośników Metra, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późn. zm.”.

4. Udział w wycieczce jest możliwy tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

5. Obowiązuje zakaz wstępu na wycieczki osobom pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.

6. W wycieczkach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, chyba że gospodarz określił inaczej, wówczas każda osoba do 16. roku życia musi być podczas wycieczki pod opieką osoby dorosłej, która także musi znajdować się na liście osób zapisanych na spotkanie. Osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność za przebywające z nimi osoby nieletnie.

7. Podczas wycieczek należy przestrzegać wszelkich zasad określonych przez gospodarza oraz postępować zgodnie z ogólnymi zasadami BHP:

  • stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej,
  • poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach i w dozwolonych miejscach,
  • uważać na nierówne podłoża i niskie stropy oraz wystające z nich elementy,
  • nie wychylać się poza skrajnię peronu i za ogrodzenia,
  • pod żadnym pozorem nie zbliżać się do trzeciej szyny i innych elementów pod napięciem.

8. Podczas wycieczek terenowych obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów, chyba że gospodarz określił inaczej.

9. W trakcie spotkań przedstawiciele Zarządu Koła mogą wykonywać zdjęcia służące do ilustrowania relacji z wycieczek, dlatego udział w wycieczce oznacza zgodę na ewentualną publikację swojego wizerunku na stronie Koła na podstawie ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku z późn. zm.

10. W przypadku wycieczki w godzinach pracy gospodarza, nie wolno przeszkadzać pracownikom goszczącego nas przedsiębiorstwa oraz należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Nie wolno odłączać się od grupy.

11. W przypadku naruszenia regulaminu zwiedzania, przedstawiciele Zarządu Koła bądź gospodarza mają prawo do wydalenia z wycieczki osoby, która nie stosuje się do określonych zasad. Osoby nagminnie łamiące regulamin mogą zostać wykluczone przez Zarząd Koła z uczestnictwa w przyszłych spotkaniach KMM.

12. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji o konkretnej wycieczce terenowej, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Zarządem Koła.