Regulamin spotkań i Klauzula GDPR

Regulamin spotkań organizowanych przez Koło Miłośników Metra

Poniższy regulamin dotyczy organizowanych przez KMM wycieczek terenowych, tj. do eksploatowanych (gospodarzem jest Metro Warszawskie) i budowanych (gospodarzem jest wykonawca) obiektów warszawskiego metra. Wszystkie osoby uczestniczące w tego rodzaju spotkaniach zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych przez gospodarza oraz poniższego regulaminu.
Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie spotkań bez informowania członków o tym fakcie. W czasie danej wycieczki obowiązuje regulamin dostępny na tej stronie i aktualny w chwili rozpoczęcia zwiedzania. Ostatnia aktualizacja regulaminu miała miejsce 2 stycznia 2020 roku o godz. 13:00.

 1. Każdy członek i sympatyk KMM ma prawo uczestniczyć w wycieczkach przez nie organizowanych.
 2. W wycieczce mogą brać udział tylko osoby, które wypełniły wcześniej odpowiedni formularz zgłoszeniowy, a następnie otrzymały mailowo potwierdzenie zapisu. Zarząd ma jednak prawo wykluczyć z listy uczestników osoby, które w przeszłości deklarowały udział, po czym nie stawiały się na spotkaniach Koła.
 3. Aby zapisać się na spotkanie KMM, należy zaakceptować klauzulę o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższej informacji na potrzeby funkcjonowania Koła Miłośników Metra, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późn. zm.”.
 4. Udział w wycieczce jest możliwy tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
 5. Obowiązuje zakaz wstępu na wycieczki osobom pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 6. W wycieczkach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, chyba że gospodarz określił inaczej, wówczas każda osoba do 16. roku życia musi być podczas wycieczki pod opieką osoby dorosłej, która także musi znajdować się na liście osób zapisanych na spotkanie. Osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność za przebywające z nimi osoby nieletnie.
 7. Podczas wycieczek należy przestrzegać wszelkich zasad określonych przez gospodarza oraz postępować zgodnie z ogólnymi zasadami BHP:
  • stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
  • poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach i w dozwolonych miejscach;
  • uważać na nierówne podłoża i niskie stropy oraz wystające z nich elementy;
  • nie wychylać się poza skrajnię peronu i za ogrodzenia;
  • pod żadnym pozorem nie zbliżać się do szyny zasilającej i innych elementów pod napięciem.
 8. Podczas wycieczek terenowych obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów, chyba że gospodarz określił inaczej.
 9. W trakcie spotkań przedstawiciele Zarządu Koła mogą wykonywać zdjęcia służące do ilustrowania relacji z wycieczek, dlatego udział w wycieczce oznacza równoczesne wyrażenie zgody na utrwalanie wizerunku w trakcie wydarzenia oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na stronie internetowej KMM, profilach KMM w mediach społecznościowych oraz innych publikacjach KMM, zarówno elektronicznych, jak i drukowanych. Jeżeli uczestnik jest opiekunem prawnym osoby nieletniej, to wyżej opisana zgoda obejmuje w tym samym zakresie również wizerunek tej osoby nieletniej.
 10. W przypadku wycieczki w godzinach pracy gospodarza, nie wolno przeszkadzać pracownikom goszczącego nas przedsiębiorstwa oraz należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Nie wolno odłączać się od grupy.
 11. W przypadku naruszenia regulaminu zwiedzania, przedstawiciele Zarządu Koła bądź gospodarza mają prawo do wydalenia z wycieczki osoby, która nie stosuje się do określonych zasad. Osoby nagminnie łamiące regulamin mogą zostać wykluczone przez Zarząd Koła z uczestnictwa w przyszłych spotkaniach KMM.
 12. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji o konkretnej wycieczce terenowej, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Zarządem Koła.

Klauzula Informacyjna GDPR – Osoby Kontaktowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczny Komitet Budowy Metra, z siedzibą w 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: skbm@skbm.waw.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy (przeprowadzenia spotkania) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu dokumentacji umowy i rozliczeń finansowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak możliwości realizacji umowy.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane do państw trzecich.